PRIVACYVERKLARING van Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw

Versie 25/05/18

Ter Vesten (Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom informeren we u met deze privacyverklaring over hoe we omgaan met de gegevens die we verwerken.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw (Stationsstraat 2, 9120 Beveren, tickets.tervesten@beveren.be) volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Concreet betekent dit dat je inzicht hebt in welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.

Over welke gegevens gaat het?
Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
We verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om:
-    Een overeenkomst te sluiten voor een product of dienst (bijv. verkoop van een ticket voor een voorstelling, deelname aan door ons georganiseerde activiteiten).
-    Te informeren over wijzigingen in het aanbod of wijzigingen met betrekking tot voorstellingen waarvoor u een ticket kocht (bv. annulering, wijziging locatie).
-    Te informeren over onze producten of diensten (bijv. algemene nieuwsbrief) en deze informatie zo goed mogelijk op jouw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen (bijv. gerichte aanbiedingen per e-mail of uitnodigingen). U heeft ten allen tijde het recht u af te melden voor deze nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken de gegevens die u aan ons geeft enkel en alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (bv. voor de afhandeling van ticketverkoop of het verspreiden van nieuwsbrieven). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het laatste gebruik worden ze niet langer dan drie jaar bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Indien u over deze privacyverklaring vragen heeft, uw gegevens wil inkijken, wijzigen of laten schrappen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ter Vesten / Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw
Gravenplein 2
9120 Beveren
03 750 10 00
Tickets.tervesten@beveren.be